Ngọc bích 687 kynu mút kiểu này còn j là con cu 720p